Goed nieuws voor CBD-detailhandelaars in Frankrijk

Het verbod op de verkoop van ruwe bloemen en bladeren van cannabissoorten zonder narcotische eigenschappen wordt opgeschort.

De voorlopige rechter van de Raad van State, die door de handelaren in de sector in het gelijk is gesteld, heeft het verbod op het in de handel brengen van ruwe bloemen en bladeren van bepaalde cannabissoorten tijdelijk opgeschort, ook al is het THC-gehalte ervan lager dan 0,3 %. De rechter merkt op dat deze drempel, waaronder de producten geen narcotische eigenschappen hebben, de drempel is die door de verordeningen wordt gehanteerd om de teelt, de invoer, de uitvoer en het industriële en commerciële gebruik van bepaalde cannabissoorten toe te staan.

De wet op de volksgezondheid (artikel R. 5132-86) verbiedt het produceren, vervaardigen, vervoeren, invoeren, uitvoeren, bezitten, aanbieden, overdragen, verwerven of gebruiken van cannabis (plant, hars en afgeleide producten). Hetzelfde artikel bepaalt echter dat "de teelt, de invoer, de uitvoer en het industriële en commerciële gebruik van cannabisvariëteiten zonder narcotische eigenschappen" kunnen worden toegestaan.

Op basis van deze afwijking is bij ministerieel besluit van 30 december 2021 "de teelt, de invoer, de uitvoer en het industriële en commerciële gebruik van uitsluitend die rassen van cannabis sativa L. met een gehalte aan delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) van ten hoogste 0,3 %" toegestaan. Deze THC-drempel is dus volgens de volksgezondheidscode de drempel waaronder cannabissoorten geen narcotische eigenschappen hebben.

Hetzelfde ministeriële besluit verbiedt echter de verkoop van ruwe bloemen en bladeren van deze rassen aan consumenten, zelfs indien het THC-gehalte van deze bloemen en bladeren onder de drempel van 0,3% ligt.

Verschillende bedrijven die reeds producten van deze cannabissoorten op de markt brengen, hebben op basis van een eerder ministerieel besluit het verbod dringend aangevochten.

De voorzieningenrechter van de Raad van State is van oordeel dat er ernstige twijfel bestaat over de rechtmatigheid van dit algemene en absolute verbod wegens het onevenredige karakter ervan.

Na afloop van het onderzoek op tegenspraak en de gedachtewisselingen op de openbare terechtzitting blijkt immers niet dat de bloemen en bladeren van cannabis sativa L. met een THC-gehalte van minder dan 0,3 % een mate van gezondheidsschade zouden opleveren die een algeheel en absoluut verbod zou rechtvaardigen: die drempel is juist de drempel die in het bestreden decreet zelf wordt gehanteerd om de voor teelt, invoer, uitvoer en industrieel gebruik toegelaten cannabisplanten te kenmerken. Bovendien is niet aangetoond dat het onmogelijk zou zijn dit gehalte voor bloemen en bladeren te controleren, hoewel de controlemiddelen voor de gehele plant in de bijlage bij de beschikking gedetailleerd worden beschreven.

In afwachting van een definitieve uitspraak van de Raad van State over de rechtmatigheid van het bestreden besluit heeft de voorzieningenrechter het bestreden verbod tijdelijk opgeschort.

Soucre: https://www.conseil-etat.fr/actualites/l-interdiction-de-vendre-a-l-etat-brut-des-fleurs-et-feuilles-provenant-de-varietes-de-cannabis-sans-proprietes-stupefiantes-est-suspendue?fbclid=IwAR1FD6WMz9CyUXcb4-3VbyQkgXdG_J-3cU8k6hvCxlPqzyuq0TW-0I53Qvk

Geef een antwoord